Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Closely by His Side Ministries streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Closely by His Side Ministries is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Closely by His Side Ministries gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Closely by His Side Ministries niet aansprakelijk.

Copyright
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Closely by His Side Ministries

E-mail disclaimer
Een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen abusievelijk niet bij de beoogde geadresseerde terecht zijn gekomen, verzoeken wij u vriendelijk terstond de afzender op de hoogte te stellen en het originele e-mailbericht te verwijderen zonder de inhoud en bijlagen te vermenigvuldigen, te gebruiken of te verspreiden aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

Closely by His Side Ministries en haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de correcte en volledige overbrenging en tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht. Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Closely by His Side Ministries en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van virussen.